tweet @LUNCHBE
lunch.be
step1

2.

step2

3.

step3

4.

step4

Leverancier

Lunch

Betaald

Uw lunch

Algemene Voorwaarden Lunch.be


LUNCH AT WORK bvba (hierna te noemen LUNCH AT WORK), gevestigd in Antwerpen, België, zet zich ervoor in om aan zijn klanten de bestelling, betaling, en leverings diensten van lunches van kwaliteit aan te bieden. LUNCH AT WORK waardeert het vertrouwen dat u stelt in de diensten langs de website www.Lunch.be (hierna te noemen de website) en stelt alles in het werk om zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen. Het is belangrijk dat u weet wat u kan verwachten van LUNCH AT WORK en omgekeerd. Onderstaande algemene voorwaarden zullen u een precies beeld geven op uw juridische situatie elke keer als u onze website bezoekt en lunches bestelt. Telkens als u de pagina’s van de website betreedt, geeft u aan onderstaande algemene voorwaarden te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen LUNCH AT WORK en haar klanten in het kader van elke verwerking van bestellingen en betalingen door LUNCH AT WORK, zelfs als de bestelling niet schriftelijk is gebeurd. Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord zal LUNCH AT WORK niet gebonden zijn aan algemene of bijzondere voorwaarden van klanten. De daadwerkelijke productie, levering en het garanderen van de kwaliteit van de lunches is de verantwoordelijkheid van de aangesloten lunchzaken.

Artikel 1 – Lunches aangeboden door LUNCH AT WORK op de website www.Lunch.be
De lunch producten en service die aangeboden worden, langs de site Lunch.be, worden te goeder trouw en zo waarheidsgetrouw mogelijk beschreven. De aanbiedingen en prijzen die op de site zijn aangeduid, zijn geldig op de dag van raadpleging van de site of voor de periode die vermeld wordt op de site. De aangeduide prijzen zijn inclusief BTW. De lunch producten op de site worden aangeboden voor zover de voorraad van de betreffende lunchzaken dit toelaat. LUNCH AT WORK stelt alles in het werk om erover te waken dat de lunch producten die u besteld heeft, beschikbaar zijn. Toch kan het gebeuren dat één of meerdere producten niet meer beschikbaar zijn. De betreffende lunchzaak zal contact met u opnemen om een ander lunch product ter vervanging van de oorspronkelijke bestelling overeen te komen. Tussen consument en betreffende lunchzaak zal in goeder trouw overeenstemming worden gezocht. Wanneer hierover geen overeenstemming wordt gevonden, zal LUNCH AT WORK het geld van de bestelling van het betreffende product terugstorten op de rekening van de consument. LUNCH AT WORK noch de betreffende lunchzaak kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een geschil over de onbeschikbaarheid van een lunch product.

Artikel 2 – Afsluiting van de overeenkomst met LUNCH AT WORK
Een overeenkomst (bestelling) tussen u en LUNCH AT WORK is afgesloten van zodra Lunch.be uw bestelling verstuurd naar de betreffende lunchzaak, dus zowel in geval van online betaling als in geval van cash betaling bij afhaling in de lunchzaak of levering bij u. De klanten zijn dus het bedrag verschuldigd van de lunch producten die zij hebben besteld.

Artikel 3- Beëindiging van de overeenkomst (bestelling) met LUNCH AT WORK
De bestelling kan op elk moment, doch niet met terugwerkende kracht in geval van reeds plaatsgevonden leveringen, kosteloos door de klant worden ontbonden binnen de hierna vermelde voorwaarden. De ontbinding is enkel geldig indien ze op dezelfde dag van bestelling door de klant wordt aangevraagd aan de beheerder van zijn bedrijf/afdeling/team én telefonisch aan de betreffende lunchzaak en expliciet slechts van maandag tot vrijdag (behalve op feestdagen) tussen 8h00 en het voor de lunchzaak betreffende uiterlijke besteltijdstip, doch zeker niet later dan 10h30. De ontbinding gaat pas in wanneer de bestelling bij de betreffende lunchzaak nog niet is gestart en hiervan een bevestiging is ontvangen van de betreffende lunchzaak. De verwerking en eventuele verzendingen stoppen zodra de bestelling op tijd en volgens bovenstaande condities is stopgezet. In geval van succesvolle stopzetting van de bestelling, zal de eventuele betaling worden gestort op de Lunch portefeuille door de beheerder van het bedrijf/afdeling/team. Hiermee kan een volgende keer besteld worden dan wel kan een verzoek tot terugstorting van het geld worden aangevraagd via info@Lunch.be.

Artikel 4 – Intellectuele eigendomsrechten
De klant is verplicht de intellectuele eigendomsrechten te respecteren die toekomen aan de producten en diensten die gebruikt worden door LUNCH AT WORK en haar partners op de website, conform de Belgische en Europese wetgeving die op dit gebied van kracht is.

Artikel 5 - Levering en terugzending van lunch producten
De lunch producten worden geleverd op het adres dat in uw persoonlijke gegevens op de site en specifiek in de betreffende bestelling is aangegeven als leveringsadres. Momenteel worden de inschrijvingen en bestellingen op www.Lunch.be gelimiteerd tot leveringen in België. Daar we er continu over waken al onze klanten die een van onze lunch producten gebruiken, een optimale service aan te bieden, eigent LUNCH AT WORK zich het recht toe in geval van één of meerdere bestellingen met een uitzonderlijk grote hoeveelheid aan lunches, contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon/bedrijf om de details van de bestelling nauwgezet op te kunnen volgen. De betreffende leverende lunchzaak behoudt zich het recht voor om zijn klanten meerdere bestelde lunch producten in één verpakking te verzenden, waarbij de versheid en kwaliteit van de lunches gewaarborgd blijven. LUNCH AT WORK stelt alles in het werk om te garanderen dat zijn klanten de bestelde lunch producten zo snel mogelijk ontvangen. De leveringstermijnen worden echter enkel ter informatieve titel vermeld en LUNCH AT WORK kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele vertragingen. LUNCH AT WORK behoudt zich het recht voor om de verzendingen van lunch producten naar een klant te onderbreken indien de verzending naar de klant onmogelijk is door redenen die niet van LUNCH AT WORK afhankelijk zijn. In dit geval zal contact opgenomen worden met de klant om een andere oplossing te vinden. De verzending van de lunch producten valt onder de verantwoordelijkheid van betreffende lunchzaak. Voor het eventueel terugsturen van de lunch producten, daarentegen, is de klant volledig zelf verantwoordelijk.

Artikel 6 – Betaling
De aangerekende bedragen kunnen betaald worden via online betaalmogelijkheden met Bancontact, kredietkaart, overmaking via online bancaire betaalmogelijkheden of met de Lunch portefeuille. Als de facturatie geweigerd wordt door de financiële instelling, behoudt LUNCH AT WORK zich het recht voor om de bestelling onmiddellijk te onderbreken tot het moment dat de betaling is geaccepteerd door de financiële instelling en/of voldoende saldo op de Lunch portefeuille gestort is. Bij niet-betaling met kredietkaart, bancontact of thuisbankieren of in geval van verwerping van de betaling per domiciliëring, behoudt LUNCH AT WORK zich het recht voor om de lopende bestelling en mogelijke levering van de klant te annuleren, zonder vooropzeg en met onmiddellijke ingang. LUNCH AT WORK biedt via de site een dienst voor de klanten waarbij in de Virtuele Lunchroom gezamenlijk lunch bestellen en geleverd krijgen wordt gestimuleerd. LUNCH AT WORK kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet geleverd krijgen van lunches wanneer het minimale bestelbedrag niet bereikt wordt voor een groep collega’s.. In geval van niet-betaling op de vervaldatum bij domiciliëring brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de betaling mee van het verschuldigde hoofdbedrag, met daarbovenop een schadevergoeding van 15% van de verschuldigde sommen met een minimumbedrag van 25€, en van een nalatigheidsintrest van 12% per jaar. Alle kosten gebonden aan de inning van onbetaalde facturen kunnen volledig aan de klant worden aangerekend.
Wanneer de eindgebruiker zijn of haar account wenst stop te zetten en/of tegoed van Eur 25 of hoger wenst terug gestort te krijgen gelieve een verzoek in te geven in het daarvoor bestemde formulier (zie FAQ) met uw verzoek. Er wordt in dit geval een administratie kost van Eur 25 aangerekend, het restant wordt op uw bankrekeningnummer gestort. Bedragen onder Eur 25 worden niet teruggestort in verband met de verrekening van de administratie.

Artikel 7– Gebruik door de klant
Elk misbruik van het online lunch bestelsysteem zoals op de website wordt aangeboden is strafbaar. Het begrip misbruik wordt gedefinieerd als elke ondernomen actie die het normale gebruik “als goede huisvader” van het online bestelsysteem te boven gaat. Enkele voorbeelden van misbruiken – deze lijst is niet uitputtend - zijn het bestellen van lunch producten voor afhaling waarbij met cash betaald wordt, om vervolgens niet de betreffende producten voor uiterlijke afhaal tijdstip op te halen bij de betreffende lunchzaak en valse verklaringen van niet-ontvangst of van de ontvangst van de lunch producten. LUNCH AT WORK behoudt zich het recht voor om schadevergoedingen te eisen, evenals intresten en dossierkosten zoals vermeld in bovenstaand artikel 6, die berekend zullen worden op de basis van 50 euro per bestelling, BTW inbegrepen. Telkens als een klant op de site een klacht meldt over verzendingen, vertragingen en/of beschadigde lunch producten, of andere klachten over het verloop van de diensten, moet deze klacht op echte feiten gebaseerd zijn en kan deze gebruikt worden voor juridische doeleinden. LUNCH AT WORK behoudt zich het recht voor om zulke klachten te controleren om de klant een optimale service te kunnen garanderen en de waarheid ervan na te gaan.

Artikel 8 – Overmacht
LUNCH AT WORK kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van een overeenkomst indien deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van onvoorzienbare feiten of omstandigheden die buiten de eigen wil om gaan, zoals, uitputtend: opengebroken of afgezette straten, oorlogen, invasies, mobiliseringen, inbeslagnemingen, embargo’s, rebellieën, revoluties, opstanden, burgeroorlogen, natuurrampen en stakingen. De partijen komen overeen dat virussen of andere fouten die voortkomen uit een niet-toegestane toegang tot de site beschouwd worden als gevallen van overmacht.

Artikel 9 - Afwijzing en beperking van verantwoordelijkheid
LUNCH AT WORK doet al het mogelijke om de site continu en zonder gebreken te laten functioneren. Teneinde de doelstellingen van LUNCH AT WORK te behalen op het gebied van het aan eindconsumenten aanbieden van uitmundende service en kwaliteit op het gebied van gemakkelijk lunch bestellen en betalen zal LUNCH AT WORK samen met haar partners de specifieke bedrijfsvoering en activiteiten continu optimaliseren. LUNCH AT WORK garandeert niet dat de site nooit onderbroken zal worden. LUNCH AT WORK is niet verantwoordelijk voor defecten, gebreken of communicatieproblemen, noch voor problemen met verbindingen, berichten of toegang. LUNCH AT WORK is niet verantwoordelijk voor ongelukken, verlies of schade aangericht aan de computers van de klanten. LUNCH AT WORK behoudt zich het recht voor om wijzigen, correcties en/of verbeteringen aan te brengen aan de site en aan de diensten die hierop beschreven staan. LUNCH AT WORK gaat geen enkele verbintenis of garantie aan, noch expliciet noch impliciet, over de kwaliteit van de lunches die zijn weergegeven. LUNCH AT WORK kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gelijk welke schade die aangericht werd door het gebruik van de site en/of consumptie van de lunch producten, daaraan toegevoegd maar niet uitputtend, directe en indirecte schade, uitgezonderd schade voortkomend uit eigen bedrog of grove fout. De kwaliteit van de lunches en leveringen vallen strikt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende lunchzaken. LUNCH AT WORK doet het mogelijke om te controleren en bij te sturen waar noodzakelijk.

Artikel 10 - Toegepaste wet en bevoegde rechtspraak
Het Belgische recht is van toepassing. Enkel rechtbanken van het rechterlijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.

Artilel 11 – Bescherming van de persoonsgegevens
LUNCH AT WORK respecteert de privacy van de gebruikers van zijn website, overeenkomstig de bepaling van de wet op de bescherming van de privacy van 8 december 1992. Wanneer de klant zijn persoonsgegevens doorgeeft aan LUNCH AT WORK, aanvaardt hij/zij dat deze gegevens door LUNCH AT WORK gebruikt worden om: de overeenkomst en bestelling en eventuele levering op te maken; het klantenbestand te beheren: de klanten te informeren over nuttige diensten en producten; marketingactiviteiten te ondernemen. Deze gegevens mogen ingekeken worden door het personeel van LUNCH AT WORK. De klant mag zijn/haar persoonlijke gegevens inkijken zoals die door LUNCH AT WORK worden behandeld en er een rechtzetting van eisen.